Husordensregler

HUSORDENSREGLER

FOR

BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY II

Revidert 28. mars 2017

 

§ 1

BEBOERNES PLIKT

Beboerne plikter å følge Husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten, jfr. § 4, 6.ledd i vedtektene.

Lojal oppfølgning av reglene fra den enkeltes side er helt avgjørende for å bidra til et godt bomiljø.

§ 2

FELLESAREALER

Gårdsplass, trappeoppgang, korridorer, felles kjellerrom og øvrige fellesområder må ikke unødig opptas med gjenstander. Rømningsveier må ikke sperres, heller ikke midlertidig.

Søppel skal legges i anviste søppelbeholdere. Dersom beholdere er fulle, plikter beboerne å oppbevare eget søppel på hygienisk vis inntil beholderen tømmes. Større gjenstander som pappesker, møbler, avfall fra oppussing eller inn-/og utflytting plikter beboerne å frakte vekk selv. Søppel skal til enhver tid sorteres etter ØRAS sitt reglement. Opprydding av hensatt søppel eller ureglementert søppel iht. ØRAS sitt reglement for avfallssortering, enten i fellesområder eller søppelskur, vil bli fjernet for seksjonseiers regning.

Forurensning av fellesområder er forbudt. Det er ikke tillatt å mate dyr og fugler i gårdsrommet eller på andre av Sameiets uteområder.

Det er forbudt å anbringe skilt, automater, lykter/lys, parabolantenner, varmepumper og lignende på eiendommen. Mindre lys med bevegelsessensorer for å hindre innbrudd tillates.

Det er ikke tillatt å henge eller riste tepper/tekstiler over eller utenfor gelender/rekkverk. Det er heller ikke tillatt å montere objekter eller innretninger over eller på utsiden av gelender/rekkverk. Blomsterkasser montert på innsiden av gelender/rekkverk tillates såfremt monteringen ikke medfører brudd på øvrige Husordensregler eller retningslinjer.

Uten samtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på utvendige bygningsdeler.

Dører til fellesområder skal holdes låst hele døgnet.

Det er ikke tillatt å bruke kullgrill.

§ 3

BODER I KJELLER

Beboerne og de som gis adgang plikter å holde orden i egne boder. Dørene inn til bodområdet i kjelleren skal holdes låst.

Bruk av åpen ild i bodene er forbudt. Det er ikke tillatt å lagre eksplosive væsker (gass) eller stoffer i bodene. Likeledes er det forbudt å lagre illeluktende stoff eller annet som kan sjenere øvrige beboere.

§ 4

INDRE ORDEN

De enkelte beboere plikter å sørge for ro og orden i sin seksjon, og for at alle som ellers gis adgang til seksjonen eller gården ikke volder ubehag eller ulempe for de øvrige beboere. Eierne plikter til enhver tid å holde sine seksjoner i tilfredsstillende byggeteknisk stand.

Ved lengre fravær plikter beboerne å sørge for nødvendig tilsyn med egen seksjon med tilhørende boder.

Rom med vannledning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet slik at vannet ikke fryser.

§ 5

DYREHOLD

Husdyrhold er kun tillat om det søkes styret om dette. Dyr som hjelp ved handikap eller tjeneste er unntatt dette.

Det er ikke tillatt å holde reptiler.

Skriftlig søknad med opplysninger om dyret og begrunnelse for dyreholdet leveres styret som vil ta dette opp til vurdering og avklaring/godkjennelse.

Seksjoner som har fått innvilget søknad om dyrehold må passe dyret på en slik måte at det ikke ødelegger, støyer eller er sjenerende for øvrige sameiere på andre måter.

Det er ikke tillatt å lufte dyret på Sameiets fellesområder.

§ 6

NATTERO M.M

Hverdager mellom kl. 23:00 og kl. 07:00 skal det være nattero på området. Helger og helligdager skal det være stille mellom kl.23:00 og kl.08:00. Aktiviteter som kjøring av støyende vaskemaskin, oppussing, forstyrrende musikk, fest osv. må ikke foregå i dette tidsrom. Skal det foregå slike aktiviteter utover de fastsatte tider, plikter man å utgi nabovarsel i god tid før arrangementet/hendelsen inntreffer.

Musikk- eller sangundervisning er ikke tillatt uten styrets forhåndssamtykke. Musikk skal uansett tid på døgnet ikke spilles slik at dette sjenerer øvrige sameiere. Skal slikt forekomme må tilstøtende naboer varsles i god tid på forhånd.

§ 7

PARKERING M.V

Det er forbudt å oppbevare gjenstander, som for eksempel bilhjul, sykler, akebrett eller lignende på den enkeltes parkeringsplass i garasjekjeller, dersom dette sjenerer eller er til hinder for Sameiets rømningsveier osv.

Bil- og motorsykkelkjøring på eiendommen er ikke tillatt. Parkering er kun tillatt på de registrerte plassene i garasjekjeller og angitte gjesteparkeringsplasser. Beboere i hagebyen skal ikke benytte gjesteparkeringsplasser. Feilparkerte kjøretøy kan fjernes for eiers regning og risiko uten forvarsel.

Nødvendig kjøring på eiendommen i forbindelse med flytting mv. tillates. Kontakt styret for utlån av bomnøkkel.  

Ladere for hybrid/El-bil må i fremtiden være av merket ZAPTECH og knyttet til fellesanlegget.

§ 8

MERKING AV RINGEKLOKKE OG POSTKASSE

Postkasser og ringeklokker skal merkes.

Den enkelte sameier, eller den sameieren som lar andre disponere leiligheten, plikter å følge styrets retningslinjer når det gjelder merking av postkasse og ringeklokke.

Navneskilt til merking av postkasse og ringeklokke bestilles hos styreleder.

§ 9

OPPARBEIDELSE AV PLEN, PLANTER M.V.

For de som bor på bakkeplan med tilhørende mulighet til opparbeidelse av hekk, blomster eller lignende, skal følgende standard gjelde:

Beboere på bakkeplan kan foreta beplantning på plenareal så fremt det ikke overstiger 0,5 meter utenfor egen hellelagt terrasse. Det må ikke foretas graving/planting uten at styret er kontaktet på forhånd. Det er ikke tillatt å plante større vekster som trær etc. da rotsystemet kan ødelegge underliggende membran. Hekk og annen beplantning kan ikke være høyere enn 1,5 meter.

Dersom den enkelte sameier ønsker å sette opp hekk, levegg eller lignende for å avgrense plen eller balkong, skal dette gjøres i samsvar med gjeldende vedtekter/retningslinjer. Retningslinjene fås ved å kontakte styret. Ved fasadeendring skal skriftlig godkjenning fra kommunen foreligge styret før endelig vedtak treffes av styret.

Den enkelte sameier har selv ansvar for vedlikehold og stell av det fellesområdet det beplantes på.

§ 10

DUGNAD

Sameierne oppfordres sterkt til å delta på dugnad når styret innkaller til dette.

§ 11

UTFYLLENDE HUSORDENSREGLER

Som Husordensregler gjelder også de oppslag og særskilte instrukser som er gitt av styret.

§ 12

OVERTREDELSE AV HUSORDENSREGLENE

Beboerne blir erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av at Husordensreglene overtredes.

Sameierne er ansvarlige for at reglene etterleves av eier, leietakere eller andre som er gitt adgang til leiligheten. Hvis sameier ikke selv bor i seksjonen, plikter vedkommende å føre nødvendig tilsyn.

Overtredelse av reglene rapporteres til styret. Styret kan påtale forholdet skriftlig overfor sameieren, samt ta saken opp med eventuelle leietakere. Styret kan deretter rette eventuelle mangler for sameiers regning.

Når mangler eller annen overtredelse påtales, skal varselet inneholde opplysninger om at gjentatt eller fortsatt overtredelse vil bli ansett som vesentlig mislighold av eierens sameieplikter.